ZASADY BLOGA

 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI I REDAKCJA STRONY INTERNETOWEJ

Własność: Viola, Wschowa woj. lubuskie, Polska
Kontakt e-mail: fotoamatorka.blog@gmail.com
Strona internetowa: www.fotoravi.blogspot.com

©2009-2013 Viola. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie zamieszczonych materiałów - LICENCJA.

Disclaimer (wykluczenie odpowiedzialności)

1.Zawartość oferty internetowej (strony internetowej)
 Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, zawartość i jakość publikowanych informacji. Jakiekolwiek roszczenia względem autora odnoszące się do materialnych lub moralnych szkód powstałych w wyniku wykorzystania, bądź niewykorzystania publikowanych informacji, względnie w wyniku wykorzystania błędnych bądź niepełnych informacji, są w zasadzie wykluczone, o ile nie można dowieść, że szkody te powstały w wyniku działania z premedytacją bądź rażącego zaniedbania ze strony autora. Wszystkie oferty są niewiążące i mogą podlegać zmianom. Autor zastrzega sobie prawo zmiany, uzupełniania lub usunięcia części bądź całości oferty bez uprzedniego informowania o tym zamiarze, jak również prawo czasowego lub permanentnego wstrzymania publikacji i działania strony internetowej.

2. Odnośniki i linki
W przypadku bezpośrednich i pośrednich odnośników do obcych stron internetowych (linki), które pozostają poza zakresem odpowiedzialności Autora, obowiązek odpowiedzialności może istnieć tylko w tych przypadkach, w których Autor znałby zawartość tych stron i mógłby zablokować możliwość ich użytkowania, o ile treści te byłyby sprzeczne z prawem. Autor oświadcza zatem, iż w momencie tworzenia linków do obcych stron internetowych nie zawierały one nielegalnych treści. Autor nie ma wpływu na aktualny lub przyszły kształt oraz na treści stron, do których stworzył linki. Dlatego Autor wyraźnie dystansują się od wszelkich treści powstałych po stworzeniu linków. Odnosi się to do wszystkich odnośników i linków w ramach niniejszej strony internetowej, jak również do wszystkich wpisów osób trzecich w ramach komentarzy i utworzonej przez Autora ksiąg gości, forów dyskusyjnych oraz list mailingowych. Odpowiedzialność za nielegalne, błędne bądź niekompletne treści, w szczególności zaś za szkody, które powstały w wyniku wykorzystania bądź niewykorzystania tego typu informacji, ponosi wyłącznie autor względnie właściciel strony, do której stworzono odnośnik, natomiast nie osoba, która za pomocą linków jedynie wskazuje na daną publikację.

3. Prawa autorskie i prawa do znakowania.
We wszystkich publikacjach Autor przestrzega praw autorskich w stosunku do wykorzystywanych plików graficznych, dźwiękowych, sekwencji wideo lub tekstów, wykorzystuje samodzielnie wykonane pliki graficzne, dźwiękowe, sekwencje wideo lub teksty, względnie wykorzystuje pliki graficzne, dźwiękowe, sekwencje wideo lub teksty nie objęte licencją. Wszystkie wymienione w ofercie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie znaki firmowe lub handlowe podlegają bez ograniczeń ustaleniom obowiązującego w danym przypadku prawa do znakowania i prawa własności właściciela danego znaku. Nie należy wnioskować o tym, iż dany znak firmowy nie jest chroniony przez prawo osób trzecich wyłącznie na podstawie faktu, iż znak ten został opublikowany na stronie! Prawo kopiowania publikowanych, wykonanych przez Autora obiektów posiada wyłącznie Autor strony. Powielanie lub wykorzystanie tych plików graficznych, dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych elektronicznych lub drukowanych publikacjach bez wyraźnej zgody Autora jest niedozwolone.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...